• Harry Potter và Hòn đá Phù thủy

    sf_fantasy
    2008
    Серія: Harry Potter (vi)
    Harry Potter và Hòn đá Phù thủy (Việt Nam)
    Joanne K. Rowling