• Tinh Vân Tiên Nữ

  sf
  2010-08-22
  Серія: Великое Кольцо
  Tinh Vân Tiên Nữ (Việt Nam)
  I-Van Ê-Phơ-Rê-Mốp
     
 • Час Быка (рис.: Г. Бойко, И. Шалито)

  sf
  Серія: Великое Кольцо
  Час Быка (рис.: Г. Бойко, И. Шалито) (Русский)
  Иван Антонович Ефремов
     
 • Час Быка (журнальный вариант)

  sf
  Серія: Великое Кольцо
  Час Быка (журнальный вариант) (Русский)
  Иван Антонович Ефремов
     
 • Час быка (журнальный вариант; рис.: А.Побединский)

  sf
  Серія: Великое Кольцо
  Час быка (журнальный вариант; рис.: А.Побединский) (Русский)
  Иван Антонович Ефремов
     
 • Туманность Андромеды

  sf sf_social
  1956
  Серія: Великое Кольцо
  Туманность Андромеды (Русский)
  Иван Антонович Ефремов
     
 • Nebuloasa din Andromeda

  sf
  2010-06-29
  Серія: Великое Кольцо
  Nebuloasa din Andromeda (România)
  Ivan Antonovici Efremov
     
 • Cor Serpentis

  sf
  2010-06-19
  Серія: Великое Кольцо
  Cor Serpentis (România)
  Ivan Efremov
     
 • Cor Serpentis (Inima Şarpelui)

  sf
  2010-06-19
  Серія: Великое Кольцо
  Cor Serpentis (Inima Şarpelui) (România)
  Ivan Efremov
     
 • El corazon de la serpiente

  sf
  2009-07-24
  Серія: Великое Кольцо
  El corazon de la serpiente (Español)
  Ivan Efremov
     
 • La Nebuleuse d'Andromede

  sf
  2009-07-25
  Серія: Великое Кольцо
  La Nebuleuse d'Andromede (Français)
  Ivan Efremov
     
 • Часът на бика

  sf
  1968
  Серія: Великое Кольцо
  Часът на бика (Bulgaria)
  Иван Ефремов
     
 • Мъглявината Андромеда

  sf
  1959
  Серія: Великое Кольцо
  Мъглявината Андромеда (Bulgaria)
  Иван Ефремов
     
 • Серце Змії

  sf
  2009-08-08
  Серія: Великое Кольцо
  Серце Змії (Українська)
  Іван Єфремов
     
 • A kígyó szíve

  sf
  2010-12-20
  Серія: Великое Кольцо
  A kígyó szíve (Hungary)
  Ivan Jefremov
     
 • Az Androméda-Köd

  sf
  2010-07-15
  Серія: Великое Кольцо
  Az Androméda-Köd (Hungary)
  Ivan Jefremov
     
 • Čūskas Sirds

  sf
  Серія: Великое Кольцо
  Čūskas Sirds (Latvia)
  Ivan Jefremov
     
 • Mlhovina v Andromedě

  sf
  Серія: Великое Кольцо
  Mlhovina v Andromedě (Czech)
  Ivan Jefremov
     
 • Andromeda (A Space-Age Tale)

  sf
  2010-07-18
  Серія: Великое Кольцо
  Andromeda (A Space-Age Tale) (English)
  Ivan Yefremov
     
 • The Heart of the Serpent

  sf
  2012-05-13
  Серія: Великое Кольцо
  The Heart of the Serpent (English)
  Ivan Yefremov
     
 • Andromēdas Miglājs

  sf
  Серія: Великое Кольцо
  Andromēdas Miglājs (Latvia)
  Ivans Jefremovs
     
 • Das Herz der Schlange

  sf
  2011-10-18
  Серія: Великое Кольцо
  Das Herz der Schlange (Deutsch)
  Iwan Jefremow